REGULAMIN

  Regulamin sklepu internetowego www.walkiewiczstyle.pl i www.lampsandmore.pl z dnia 01.03.2017 roku. Formularz odstąpienia od umowy: POBIERZ

  Sklep Internetowy www.walkiewiczstyle.pl , www.lampsandmore.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować. Niniejszy regulamin określa zasady składania zamówień na towary dostępne w sklepie internetowym oraz sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę pod adresem www.walkiewiczstyle.pl , www.lampsandmore.pl.

  Dane Sprzedającego:
  Lamps & More Walkiewicz Style,
  ul. Nałęczowska 25, 20-701 Lublin,
  NIP 7171729674, REGON 366449541,
  zarejestrowana i widoczna w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  § 1. Definicje

  1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r., poz. 1030).

  2. Kupujący – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

  3. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  4. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

  5. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca

  osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

  6. Sprzedawca – prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: Lamps & More Walkiewicz Style ul. Nałęczowska 25, 20-701 Lublin, NIP 7171729674, REGON 366449541.

  7. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.walkiewiczstyle.pl, www.lampsandmore.pl.

  8. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

  9. Moje Konto - konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

  10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, z wykorzystaniem i za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

  11. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.walkiewiczstyle.pl, www.lampsandmore.pl, prowadzony przez Sprzedawcę i którego właścicielem jest Sprzedawca, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć Zamówienie i zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

  12. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające jednoznacznie co najmniej rodzaj i ilość Towarów oraz inne dane umożliwiające realizację Zamówienia.

  13. Zamówienie specjalne – oświadczenie woli Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, której przedmiotem są Towary wykonane na indywidualne zamówienie Kupującego, przykładowo wyszczególnione na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Zamówienia specjalne”.

  14. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

  15. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

  16. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt . wskazanych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015, poz. 90 ze zm.).

  17. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2016, poz. 1823).

  § 2. Zasady ogólne

  1. Niniejszy Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej pod adresem: www.walkiewiczstyle.pl, www.lampsandmore.pl.

  2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia, a przed zawarciem umowy ze Sprzedawcą. Rejestracja konta w Sklepie Internetowym jest dobrowolna i nie jest konieczna do przeglądania jego oferty, ani złożenia zamówienia.

  3. Każdy kto korzysta z dowolnej funkcji Sklepu Internetowego zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu i korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania.

  4. Do korzystania ze Sklepu Internetowego www.walkiewiczstyle.pl, www.lampsandmore.pl w tym składania zamówień na towary, niezbędne są:

  a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari;

  b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

  c) włączona obsługa plików cookies.

  5. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym www.walkiewiczstyle.pl, www.lampsandmore.pl (założenia Mojego Konta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając zgodny z prawdą i aktualnym stanem faktycznym: adres e-mail, imię, nazwisko lub dane firmy, datę urodzenia, numer telefonu, adres dostawy, numer PESEL ewentualnie numer NIP. Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.

  6. Rejestracja w Sklepie Internetowym www.walkiewiczstyle.pl, www.lampsandmore.pl jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego www.walkiewiczstyle.pl, www.lampsandmore.pl są nieodpłatne.

  7. Logowanie się na „Moje Konto” odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

  8. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć „Moje Konto” poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 10.

  9. Kupującego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, np. treści propagujących przemoc, treści sprzecznych z ogólnie przyjętymi normami społecznymi, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa Sprzedawcy czy osób trzecich.

  10. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną polegające m. in. na:

  a) umożliwieniu składania Zamówień przez Kupującego na Towary oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego,

  b) umożliwieniu rejestracji konta przez Kupującego w Sklepie Internetowym.

  11. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę Konsumenta.

  12. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.

  § 3. Ceny. Składanie Zamówień

  1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.walkiewiczstyle.pl, www.lampsandmore.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT), wyrażonymi w złotych polskich.

  2. Podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.walkiewiczstyle.pl, www.lampsandmore.pl ceny nie obejmują kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Kupującego, a także od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są na stronie internetowej sklepu przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Kupującego. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena towarów wraz z kosztami dostawy oraz kosztami usług dodatkowych, o ile takie zostaną przez Kupującego wybrane) są widoczne w Podsumowaniu końcowym podczas składania zamówienia.

  3. Ceną wiążącą dla obu stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia.

  4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym momencie cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, wprowadzania nowych Towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienia, o których mowa w poprzednim zdaniu, nie mają wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

  5. Sprzedawca może oferować Klientom promocje.

  6. Zamówienia na Towary są przyjmowane wyłącznie przez stronę internetową Sklepu Internetowego www.walkiewiczstyle.pl, www.lampsandmore.pl za pośrednictwem formularza zamówień na niej umieszczonego, do którego system odsyła po dodaniu Towaru do koszyka.

  7. Zamówienia składane poprzez stronę internetową Sklepu Internetowego można składać 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, od poniedziałku do niedzieli, przez cały rok kalendarzowy.

  8. Po złożonym przez Kupującego zamówieniu na podany przez niego w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail zostanie przesłany przez Sprzedawcę link, na który Kupujący klika potwierdzając złożone przez siebie zamówienie. Zamówienia, które nie zostaną potwierdzone przez Kupującego w ciągu 2 (dwu) dni roboczych zostają automatycznie anulowane. Każde zamówienie, potwierdzone przez Kupującego, otrzyma potwierdzenie zwrotne od Sprzedawcy o przyjęciu do realizacji.

  9. Z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości o przyjęciu do realizacji zamówienia, zostaje zawarta umowa sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.

  10. Zamówienie uznaje się za skutecznie złożone, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni cały formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany, numer telefonu i adres e-mail oraz dane firmy.

  11. Wszelkie informacje o Towarach oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, takie jak np. opisy Towarów, parametry techniczne i użytkowe, ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Sklep Internetowy zastrzega możliwość błędów w prezentacji Towarów. W przypadku zakupu Towaru, na który wprowadzona jest z jakichkolwiek przyczyn błędna cena, Kupujący może bez żadnych konsekwencji wycofać złożone Zamówienie. Aby uzyskać więcej szczegółów dotyczących Towaru należy kliknąć na jego nazwę.

  12. Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość braku dostępności określonego Towaru, o czym Kupujący zostanie poinformowany bądź przy opisie Towaru bądź w trakcie składania Zamówienia. W przypadku braku dostępności Towaru w magazynie bądź braku Towaru w magazynie w ilości wskazanej przez Kupującego brak jest możliwości złożenia skutecznie Zamówienia. Celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji odnośnie dostępności danego Towaru można skontaktować się ze Sklepem Internetowym. Gdyby jednak z różnych przyczyn doszło do takiego Zamówienia Kupujący jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia. Jeżeli Kupujący nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z Zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji Zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie również możliwość jednostronnego anulowania Zamówienia, o czym poinformuje Kupującego e-mailem lub telefonicznie.

  13. Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie internetowym są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Kupującemu wyrobienia ogólnego wrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Produktów. Wygląd Produktu na zdjęciach zaprezentowanych w Sklepie internetowym może różnić się od zewnętrznego wyglądu Produktu wydawanego Kupującemu, różnice te mogą wynikać z innych ustawień monitora Kupującego, warunków oświetlenia, itp. czynników związanych z używaniem urządzeń elektronicznych i ich specyfikom.

  14. Kupujący akceptuje fakt, że Towary jako wykonywane ręcznie (w Sklepie Internetowym są prezentowane Towary ręcznie szyte lub ręcznie wykonywane z drewna), mogą różnić od prezentowanych Produktów na zdjęciach zamieszczonych w Sklepie Internetowym. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że widoczne słoje, drobne nierówności wynikające z naturalnych właściwości drewna, różnice w odcieniach koloru czy układzie przeczyć występujące w Towarach nie stanowią wady fizycznej Towaru.

  15. Przyjęcie zamówienia Kupującego potwierdzone zostanie elektronicznie poprzez wysłanie, na wskazany przez Kupującego, podczas rejestracji, adres e-mail. Potwierdzenie złożenia zamówienia będzie zawierało m. in.: numer Zamówienia.

  16. Kupujący może dokonać zmian w swoim zamówieniu do momentu zmiany statusu w zamówieniu na „w realizacji”, o czym Kupujący zostaje zawiadomiony e-mailowo.

  17. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w następujących sytuacjach:

  a) Kupujący nie przestrzega zasad Regulaminu Sklepu.

  b) Zamówienia nie można zrealizować z przyczyn logistycznych.

  18. Do zamówienia jest dołączana faktura, która obejmuje wszystkie dostarczane pozycje zamówienia. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy.

  19. Sprzedawca przystąpi do realizacji Zamówienia specjalnego jak również Zamówienia, którego wytworem jest produkt spersonalizowany bądź wykonany na indywidualne Zamówienie Klienta, następnego dnia roboczego po dokonaniu przez Kupującego zapłaty całej ceny za Towar objęty w/w Zamówieniem. Zamówienia, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie podlegają zwrotowi ani wymianie.

  20. Brak wpłaty ceny za każdy rodzaj Zamówienia po upływie 3 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia jest równoznaczny z rezygnacją Zamówienia. Po upływie wskazanego terminu Sprzedawca anuluje Zamówienie.

  § 4. Koszty i termin dostawy (wysyłki)

  1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia jako adres dostawy. Sprzedawca poinformuje Kupującego niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

  2. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki).

  3. Koszt wysyłki uzależniony jest od cennika Poczty Polskiej lub innego przewoźnika za pośrednictwem, którego wysyłany jest dany produkt i jest zamieszczany na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Koszty dostawy”.

  4. Koszt dostawy wskazany jest w trakcie składania Zamówienia.

  5. W przypadku Zamówienia powyżej 600,00 zł (nie dotyczy komody) koszt dostawy pokrywa Sprzedawca.

  6. Dostawy są realizowane, za pośrednictwem firm kurierskich, Poczty Polskiej, wyłącznie w dni robocze w godzinach 8.00-17.00.

  7. Sprzedawca nie realizuje zamówień w dni świąteczne ustawowo wolne od pracy, wskazane w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015, poz. 90 ze zm.).

  8. W przypadku wyboru przez Kupującego formy płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, Towar wysyłany jest do 5 (pięciu) dni roboczych po dniu zaksięgowania wpłaty.

  9. Towar wykonywany w ramach Zamówień, o których mowa w § 3 ust. 18, Sprzedawca wysyła w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni roboczych, chyba, że wystąpią okoliczności wydłużające czas realizacji danego Zamówienia. W sytuacji powyższych okoliczności Sprzedawca kontaktuje się z Kupującym i informuje go o tym fakcie. Wówczas czas realizacji takiego Zamówienia ustalany jest indywidualnie lub Kupujący ma możliwość odstąpienia od danego Zamówienia.

  10. Sprzedawca przekaże Kupującemu informację o wyjściu Towaru z magazynu Sprzedawcy, przekazaniu przesyłki przewoźnikowi oraz sposobie i możliwościach sprawdzania aktualnego statusu przesyłki.

  11. Po odbiorze Towaru, Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 (trzy) dni od dnia jego odbioru, do sprawdzenia czy przesyłka lub jej opakowanie zewnętrzne nie posiada uszkodzeń, ubytków powstałych podczas transportu, czy przesyłka jest kompletna i czy zawartość przesyłki jest zgodna z przedmiotem Zamówienia.

  12. Sprzedawca nie odpowiada za straty oraz wszelkie szkody spowodowane opóźnieniami w realizacji Zamówienia powstałymi na skutek okoliczności takich jak: działania siły wyższej czy inne zdarzenia losowe, podanie przez Kupującego niedokładnego lub błędnego adresu.

  13. Przedstawiciel Firmy kurierskiej może wydać przesyłkę osobie obecnej pod adresem wskazanym przez Kupującego. Sprzedawca nie odpowiada za niedoręczenie przesyłki do rąk własnych Kupującego.

  14. W sytuacji braku obecności Kupującego pod wskazanym przez niego adresem dostawy, przedstawiciel Firmy kurierskiej pozostawia awizo.

  15. Kurier inicjuje kolejne próby dostarczenia przesyłki pod wskazany adres, przy czym w przypadku kolejnego z kolei braku jej odbioru, zostaje ona odesłana z powrotem do Sprzedawcy.

  16. Sprzedawca nie odpowiada za trudności w doręczeniu przesyłki wynikających z winy Kupującego.

  17. Sprzedawca podejmuje próby wysyłki Zamówienia ponownie po wykluczeniu przeszkód uniemożliwiających dostarczenie przesyłki. W sytuacji gdy trudności w doręczeniu przesyłki wynikały z winy Kupującego to Kupujący ponosi dodatkowe koszty związane z powtórną wysyłką.

  18. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

  § 5. Płatności

  1. Kupujący dokonuje płatności za zakupy Sprzedawcy w sposób określony na stronie internetowej Sklepu na drodze akceptacji Zamówienia. Możliwe są następujące formy płatności:

  a) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. Dane banku: Bank Pekao S. A., nr rachunku bankowego: 27 1240 2467 1111 0010 7212 0728;

  b) gotówką – płatność przy odbiorze.

  2. Jeżeli Kupujący jako formę płatności wybierze przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy w tytule przelewu Kupujący powinien podać:

  a) nr Zamówienia;

  b) imię, nazwisko, lub nazwę (firmę).

  3. Kupujący może żądać wystawienia mu faktury.

  4. Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronie internetowej Sklepu Internetowego.

  § 6. Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy (zwrot Towaru)

  1. Kupujący, będący Konsumentem w rozumieniu art. 22 1 kodeksu cywilnego może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych, przy czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.

  2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować sklep www.walkiewiczstyle.pl, www.lampsandmore.pl o swojej decyzji odnośnie odstąpienia od zawartej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną podając imię i nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer telefonu, numer faksu i adres e-mail).

  3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 powyżej można złożyć także na formularzu, którego Wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

  4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

  5. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

  6. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport.

  7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania).

  8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

  9. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów, przy czym jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  11. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2016 r., poz.1 823)):

  a) świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po

  spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

  h) w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

  i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

  l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

  m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

  § 7. Reklamacja i zwroty

  1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zagwarantowania prawidłowego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i obliguje Sprzedawcę usunąć w rozsądnym terminie wszystkie błędy zgłaszane przez Kupujących. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę o jakichkolwiek nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Błędy związane z funkcjonowaniem Sklepu Kupujący może zgłaszać pisemnie lub drogą mailową na adresy wskazane w § 10 Regulaminu lub przez formularz kontaktowy. W reklamacji Kupujący powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

  2. Sprzedawca jest zobligowany do doręczenia Kupującemu sprzedawanych Towarów wolnych od wad. Reklamacje Towarów, należy złożyć pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy wskazane w §10 Regulaminu.

  3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

  4. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, powinien dostarczyć na koszt Sprzedawcy wadliwy Towar za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź Firmy kurierskiej na adres wskazany w § 10 Regulaminu.

  5. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, prosimy o podanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego: zgłaszanego roszczenia, krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych kontaktowych Kupującego. Prosimy o załączenie w miarę możliwości do reklamacji dowodu zakupu Towaru (faktura). W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym w celu ich uzyskania.

  6. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Kupujący może:

  a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;

  b) żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

  7. Jeżeli Kupującym jest Konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

  8. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami Kupujący (Klient nie będący Konsumentem) traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

  9. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Kupującemu. Kupujący traci uprawnienie do żądania doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową, przysługujące mu na podstawie obowiązujących przepisów, jeżeli przed upływem dwunastu miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

  § 8. Sądowe i pozasądowe rozstrzyganie sporów

  1. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Konsumentami, będą rozpatrywane przez Sąd powszechny właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2016 poz. 1948).

  2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w postaci skierowania sprawy na drogę mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich zamiejscowe oddziały bądź przed sąd polubowny, w szczególności Stały Polubowny Sąd Konsumencki działających przy WIIH (zarówno w stolicach województw, jak i w oddziałach zamiejscowych).

  3. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może uzyskać pod adresem: http://www.uokik.gov.pl.

  4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym, który nie jest Konsumentem zostaje poddane Sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

  § 9. Dane osobowe w Sklepie Internetowym

  1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

  2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.

  3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

  4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

  § 10. Kontakt ze Sklepem

  1. Adres Sprzedawcy: ul. Nałęczowska 25, 20-701 Lublin.

  2. Adres e-mail Sprzedawcy: info@walkiewiczstyle.pl, info@lampsandmore.pl

  3. Numer telefonu Sprzedawcy: 502 309 406.

  4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: Bank Pekao S. A. 27 1240 2467 1111 0010 7212 0728.

  6. Kupujący może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów

  telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

  § 11. Postanowienia końcowe

  1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

  2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Konsument dokonując zakupów w Sklepie, każdorazowo zobowiązany jest do zapoznania się z aktualną wersją Regulaminu i jej akceptacji. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Konsumentów korzystających ze Sklepu Internetowego.

  3. Zmiana Regulaminu zostanie również przesłana Konsumentowi na wskazany przez niego adres e-mail. Konsument zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu z 14 (czternasto) - dniowym wyprzedzeniem.

  4. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za to, do jakich celów Kupujący przeznaczy dostarczony Towar.

  5. Sprzedawca nie odpowiada za niedoręczenie wiadomości przesłanej na podany przez Kupującego adres e-mail, które może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze użytkowanym przez Kupującego lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych lub też każdą inną awarię.

  6. W sytuacji odmowy realizacji Zamówienia zgodnie z zapisami Regulaminu lub w przypadku braku dostępu produktów zamówionych i opłaconych przez Kupującego, lub w przypadku anulowania przez Kupującego zamówienia wcześniej opłaconego, Sprzedawca dokona pełnego zwrotu wpłaconej kwoty na konto z którego dokonano płatności. Kupującemu nie będą przysługiwały żadne inne roszczenia z tym powiązane.

  7. Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego bądź nieskutecznego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

  8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy:

  a) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2016 r., poz. 1823);

  b) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r., poz. 615);

  c) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2017 r., poz.459);

  d) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 992);

  e) Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1823).

  Regulamin w formacie pdf: POBIERZ

  Formularz odstąpienia od umowy: POBIERZ


  © 2014 Walkiewicz - Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Projekt i wykonanie: www.rod.biz.pl
  Wszystkie prezentowane artykuły informacyjne oraz opisujące produkty służą jedynie celom zapoznawczym.
  Wszystkie prawa kopiowania i powielania tekstów zastrzeżone www.walkiewiczstyle.pl